Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
hu
Kategóriák / Termékek

Adatvédelem

 

Bevezetés

 

A Boba Productions Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid cégnév: Boba Productions Kft., cím: 1173 Budapest, Pesti út 17., adószám: 32227936-2-42, közösségi adószám: HU32227936, cégjegyzékszám: 01-09-413065) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az Európai Parlament és a tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: www.bobafigs.hu.

Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: www.bobafigs.hu//adatvedelmi-tajekoztato

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei:

Adatkezelő neve:

Boba Productions Korlátolt Felelősségű Társaság (röviden: Boba Productions Kft.)

Székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye):

1173 Budapest, Pesti út 17.

Elektronikus elérhetősége:

bobaproductionskft@gmail.com

Telefonos elérhetősége:

+36306814746 , +36704006086

 

Definíciók

 

1.  „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.  „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

3.  „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

4.  „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5.  „Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6.  „Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7.  „Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó irányelvek

 

A személyes adatok:

1.  kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

2.  gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

3.  az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

4.  pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

5.  tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

6.  kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

 

Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

 

1.  Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Jogalap

Felhasználónév

Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz, a szabályszerű számla kiállításához, az elállási jog gyakorlásához szükséges.

E-mail cím

Elektronikus kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztrációkori IP cím

 

2.  Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett. Sem a felhasználónév, sem az e-mailcím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 

3.  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

4.  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá az arra feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.  Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6.  A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: postai úton a 1173 Budapest, Pesti út 17. címen, e-mail útján a bobaproductionskft@gmail.com e-mail címen, telefonon a +36306814746 számon.

 

7.  Az adatkezelés jogalapja:

 

1.  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont,

2.  Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyeskérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

3.  A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

 

4.  A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. §-aszerint 5 év.

 

6:22. § [Elévülés]

(1)   Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

(2)   Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

(3)   Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

(4)   Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

 

8. Tájékoztatjuk, hogy

az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges. köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni. az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

Hírlevél, DM tevékenység

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat azajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Jogalap

Kereszt- és vezetéknév, e-mail cím.

Azonosítás, a hírlevélre/akciós kuponokra való feliratkozás lehetővé tétele.

Az érintett hozzájárulása,

6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A gazdasági

reklámtevékenység alapvető

feltételeiről és egyes

korlátairól szóló 2008. évi

XLVIII. törvény 6. § (5)

bekezdése.

A feliratkozás időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A feliratkozás kori IP cím

 

5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

10.  A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: postai úton a 1173 Budapest, Pesti út 17. címen, e-mail útján a bobaproductionskft@gmail.com e-mail címen, telefonon a +36306814746 számon.

11.  Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

12.  Tájékoztatjuk, hogy

az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul.

Köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk. az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását bármikor vissza tudja vonni a leiratkozásra kattintással.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Panaszkezelés

1.  Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Jogalap

Kereszt- és vezetéknév, e-mail cím, telefonszám.

Azonosítás, kapcsolattartás.

6. cikk (1) bekezdés c)

pontja, és a fogyasztóvédelemről szóló

1997. évi CLV. törvény 17/A.

§ (7) bekezdése.

Számlázási név és cím

Azonosítás, a megrendelt

termékekkel/szolgáltatásokkal

kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

 

2.  Az érintettek köre: A weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

3.  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 évig kell megőrizni.

4.  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá az arra feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.  Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához

6.  A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a 1173 Budapest, Pesti út 17. címen, e-mail útján a bobaproductionskft@gmail.com e-mail címen, telefonon a +36306814746 számon.

 

7.  Tájékoztatjuk, hogy a személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségen alapul.

a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése. köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk. az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

1. Adatfeldolgozók (akik, az adatkezelő nevében végzik az adatkezelést)

Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli.

Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.

Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.

Az adatkezelő az informatikai háttér biztosítására tárhely-szolgáltatót, a megrendelt termékek kiszállítására futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vehet igénybe.

2. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozói tevékenység

Cégnév

Cím, elérhetőség

Tárhely szolgáltatás

Rackhost Zrt.

Székhelye: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41., Adószáma: 25333572-2-06; Telefon: +36-1-445-1200; E-mail: info@rackhost.hu

Webáruház adminisztráció

Shoprenter Kft.

Székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129., Adószáma: 23174108-2-09; Telefon: +36-1-234-5011; E-mail: info@shoprenter.hu

Online fizetés

Barion Payment Zrt.

Székhelye: 1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. em., Adószáma: 25353192-2-43, Telefon: +36-1-464-7099, E-mail: compliance@barion.com, Adatkezelési regisztrációs szám: NAIH-73794/2014

Számlázás KBOSS.hu Kft. (Számlázz.hu) Székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7., Adószáma: 13421739-2-41; E-mail: info@szamlazz.hu

Csomagautomata szolgáltatás (logisztika)

FoxPost Zrt.

Székhelye: 3300 Eger, Maklári út 119., Ügyfélfogadás helye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. zöld lépcsőház 3. emelet, Adószám: 25034644-2-10; Telefon: +36-1-999-0369

Házhozszállítás (logisztika)

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhelye: 2351 Alsónémedi

GLS Európa u. 2., Adószáma: 12369410-2-44, E-mail: info@gls-hungary.com , Telefonszám: +36-29-886-700

Házhozszállítás és csomagautómata szolgáltatás (logisztika)

 

Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacím: Budapest 1540
Telefon: +36-1-767-8200
Webcím: http://www.posta.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

 

 

Házhozszállítás és csomagautómata szolgáltatás (logisztika)

 

Delivery Solutions Kft.

Székhely:

1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép

.
Postacím: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép
Telefon: 06 1 452 0090
Webcím: https://www.sameday.hu
E-mail: info@sameday.hu